ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:17

დამუშავებული მაგალითი: წილადის (7/8) ათწილადში გადაყვანა

ათწილადების წილადებად ჩაწერა