ძირითადი მასალა

ათწილადების სახით ჩაწერეთ წილადები (მნიშვნელებით 10 და 100)

ათწილადების წილადებად ჩაწერა