მიმოვიხილოთ სინუსოიდური ფუნქციების თვისებების საფუძვლები: შუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი.

რა არის შუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი?

შუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი სინუსოიდური გრაფიკის სამი დამახასიათებელი ნიშანია.
შუახაზი\maroonC{\text{შუახაზი}} არის ჰორიზონტალური წრფე, რომელიც ზუსტად გრაფიკის მაქსიმუმისა და მინიმუმის წერტილების შუაში გადის.
ამპლიტუდა\greenD{\text{ამპლიტუდა}} არის ვერტიკალური მანძილი შუახაზსა და ერთ–ერთ ექსტრემუმის წერტილს შორის.
პერიოდი\purpleC{\text{პერიოდი}} არის მანძილი ორ მომდევნო მაქსიმუმის ან მინიმუმის წერტილს შორის (ეს მანძილები ტოლი უნდა იყოს).
გინდათ, გაიგოთ მეტი შუახაზის, ამპლიტუდისა და პერიოდის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

გრაფიკის დამახასიათებელი ნიშნების პოვნა

მოცემული გვაქვს სინუსოიდური ფუნქციის გრაფიკი, ჩვენ შეგვიძლია, დავაკვირდეთ მას და ვიპოვოთ შუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი. მაგალითად, განვიხილოთ შემდეგი გრაფიკი.
მაქსიმუმის წერტილია (1,7)(1,7), მინიმუმის – (3,3)(3,3), შემდეგ კიდევ ერთი მაქსიმუმის წერტილია (5,7)(5,7).
ჰორიზონტალური წრფე, რომელიც ზუსტად y=7y=7–სა (მაქსიმალური სიდიდე) და y=3y=3–ს (მინიმალური სიდიდე) შორის გადის, არის y=5\maroonC{y=5}, ანუ, ეს არის შუახაზი.
ვერტიკალური მანძილი შუახაზსა და ერთ–ერთ ექსტრემუმის წერტილს შორის არის 2\greenD2, ანუ, ეს არის ამპლიტუდა.
ორ მომდევნო მაქსიმუმის წერტილს შორის მანძილია 4\purpleC4, ანუ, ეს არის პერიოდი.
იტვირთება