ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ სინუსოიდური ფუნქციების თვისებების საფუძვლები: შუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი.