ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:21

დამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (რეკურსიული ფორმულა)