ძირითადი მასალა

არითმეტიკული მიმდევრობები: სამუშაო რვეული

სცადეთ რამდენიმე ამოცანა, სადაც მოგიწევთ სასრული არითმეტიკული მწკრივის შეფასება.