ძირითადი მასალა
გაყევით ამ გზამკვლელს. თქვენ დაიწყებთ მარტივი ჯამის პოვნით და დაასრულებთ სასრული არითმეტიკული მწკრივის შეფასებით.