ძირითადი მასალა
თუ უკვე ისწავლეთ რაციონალური გამოსახულებების გამარტივების საფუძვლები, დროა, უფრო რთულ მაგალითებზე გადავიდეთ!

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება