ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:47

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება