ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:48

რაცინალური გამოსახულებების გამოკლება: მამრავლეად დაშლილი მნიშვნელები

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება