ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:35

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება