ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:16

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება