ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:11

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება