ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:36

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება