ძირითადი მასალა

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება