ძირითადი მასალა

შეკრიბეთ და გამოაკელით რაციონალური გამოსახულებები: ტოლი მნიშვნელები

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება