ძირითადი მასალა
უკვე ისწავლეთ რაციონალური გამოსახულებების შეკრების/გამოკლების საფუძვლები? დროა უფრო რთულ მაგალითებზე გადავიდეთ.

რაციონალური გამოსახულებების შეკრება და გამოკლება