ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:59

კვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებების ამოხსნა: არცერთი ამონახსნი

კვადრატული ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნა