ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:10

შესავალი კვადრატული ფესვის განტოლებებსა და გარეშე ამონახსნებში

კვადრატული ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნა