ძირითადი მასალა
გახურდით რამდენიმე ამოცანის ამოხსნით, სანამ სავარჯიშოზე გადახვალთ.

კვადრატული ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნა