გახურდით რამდენიმე ამოცანის ამოხსნით, სანამ სავარჯიშოზე გადახვალთ.

შესავალი

ამ სტატიაში ვივარჯიშებთ ამოცანებზე, რომლებიც მოიცავენ ფესვქვეშა განტოლებების ამოხსნისას გარეშე ამონახსნების მიღების პირობებს.

სავარჯიშო შეკითხვა 1

კალები განტოლებას ხსნის xx–ის მიმართ.
x=x+2+7x=\sqrt{x+2}+7
მისი პირველი ნაბიჯები მოცემულია ქვემოთ.
x7=x+2(x7)2=(x+2)2x214x+49=x+2\begin{aligned}x-7&=\sqrt{x+2}\\ \\ (x-7)^2&=(\sqrt{x+2})^2\\ \\ x^2-14x+49&=x+2 \end{aligned}

სავარჯიშო შეკითხვა 2

ელენა განტოლებას ხსნის xx–ის მიმართ.
3x53+2=7\sqrt[\Large3]{3x-5}+2=7
მისი პირველი ნაბიჯები მოცემულია ქვემოთ.
3x53=5(3x53)3=(5)33x5=125\begin{aligned}\sqrt[\Large3]{3x-5}&=5\\ \\ \left(\sqrt[\Large3]{3x-5}\right)^3&=(5)^3\\ \\ 3x-5&=125 \end{aligned}

სავარჯიშო შეკითხვა 3

ედისონი ქვემოთ მოცემულ განტოლებას ხსნის თავდაპირველად კვადრატში აყვანით.
2x1=8x2x-1=\sqrt{8-x}

სავარჯიშო შეკითხვა 4