ძირითადი მასალა

მრავალწევრების დადებითი და უარყოფითი შუალედები

გაიგეთ, რა კავშირია მრავალწევრების ამონახსნებსა და იმ შუალედებს შორის, რომლებშიც ეს მრავალწევრები დადებითია ან უარყოფითი.