ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, როგორ გაიგოთ, არის თუ არა ორი ფუნქცია ერთმანეთის შებრუნებული მათი შედგენით. მაგალითად, არის თუ არა f(x)=5x-7 და g(x)=x/5+7 ფუნქციები ერთმანეთის შებრუნებული?
დავალაგოთ: