მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:20

წრეწირის გავრცობილი განტოლებიდან გამომდინარე თვისებები