ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ წრეწირის სტანდარტული და გავრცობილი განტოლებები და ამოხსენით მათთან დაკავშირებული ამოცანები.