ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:56

წრფივი ზრდის მაჩვენებლიან ზრდასთან შედარება: მონაცემების მიხედვით (მაგალითი 2)