ძირითადი მასალა

წრფივი ზრდის მაჩვენებლიან ზრდასთან შედარება: მონაცემების მიხედვით