ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:10

ლოგარითმის თვისებების გამოყენება: რამდენიმე ნაბიჯი