ძირითადი მასალა
ისწავლეთ ლოგარითმის თვისებები და გაიგეთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი ლოგარითმული გამოსახულებების გამოსაყენებლად. მაგალითად, გაშალეთ log₂(3a).