ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ ლოგარითმის თვისებები და მათი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.