ძირითადი მასალა

მაჩვენებლები და ლოგარითმები

ივარჯიშეთ
ამოხსენით ლოგარითმებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოხსენით ლოგარითმები (რთული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მიმართება მაჩვენებლებსა და ლოგარითმებს შორისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამოიყენეთ ლოგარითმის თვისებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ მეტი ლოგარითმების შესახებ, რომლებიც მაჩვენებლების შებრუნებული რიცხვები არიან. გამოიყენეთ ლოგარითმები სხვადასხვა განტოლებების ამოსახსნელად. შემდეგ იმსჯელეთ, ლოგარითმულ და მაჩვენებლიან ფუნქციებზე და მათ გრაფიკებზე.