ძირითადი მასალა

თემა: არითმეტიკული მოქმედებები მრავალწევრებზე

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ შევკრიბოთ, გამოვაკლოთ, გავამრავლოთ და გავყოთ მრავალწევრები.