ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:00

მოდელირება წრფივი უტოლობების საშუალებით