ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:22

მოდელირება წრფივი უტოლობების საშუალებით