ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:20

მოდელირება წრფივი უტოლობების საშუალებით