ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:20

მოდელირება წრფივი უტოლობების საშუალებით