წრფის გადაკვეთის წერტილები (x და y ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები)

x ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე x ღერძს კვეთს და y ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე y ღერძს კვეთს. გადაკვეთის წერტილები გვეხმარება წრფივი განტოლებების გრაფიკის აგებაში.

რას ნიშნავს გადაკვეთის წერტილები?

x ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე x ღერძს კვეთს და y ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე y ღერძს კვეთს.
გინდათ, უფრო ღრმად გაეცნოთ გადაკვეთის წერტილებს? ნახეთ ეს ვიდეო.

მაგალითი: გადაკვეთის წერტილები გრაფიკის მიხედვით

გრაფიკზე დაკვირვებით, შეგვიძლია, ვიპოვოთ გადაკვეთის წერტილები.
წრფე ღერძებს ორ წერტილში კვეთს:
წერტილი xx ღერძზე არის (5,0)(5,0). ჩვენ მას ვუწოდებთ xx ღერძთან გადაკვეთის წერტილს.
წერტილი yy ღერძზე არის (0,4)(0,4). ჩვენ მას ვუწოდებთ yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილს.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ გრაფიკის მიხედვით გადაკვეთის წერტილების პოვნის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

მაგალითი: გადაკვეთის წერტილები ცხრილის მიხედვით

მოცემული გვაქვს მნიშვნელობების ცხრილი და ცნობილია, რომ xx-სა და yy-ს შორის წრფივი დამოკიდებულებაა.
xxyy
119-9
336-6
553-3
შემდეგ გვთხოვენ, ვიპოვოთ შესაბამისი გრაფიკის გადაკვეთის წერტილები.
მთავარია, გაიაზროთ, რომ xx ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის იქ, სადაც y=0y=0 და yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის იქ, სადაც x=0x=0.
წერტილი (7,0)(7,0) არის xx ღერძთან გადაკვეთის წერტილი, რადგან როცა y=0y=0, ჩვენ xx ღერძზე ვიმყოფებით.
yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი რომ ვიპოვოთ, ახლოდან შევხედოთ ცხრილს და ვნახოთ, სად არის x=0x=0.
წერტილი (0,10.5)(0,-10.5) არის yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ ცხრილის მიხედვით გადაკვეთის წერტილების პოვნის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

მაგალითი: გადაკვეთის წერტილები განტოლების მიხედვით

გვთხოვენ, ვიპოვოთ იმ გრაფიკის გადაკვეთის წერტილები, რომელსაც შემდეგი წრფივი განტოლება გამოსახავს:
3x+2y=53x+2y=5
yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილის საპოვნელად, ჩავსვათ x=0\blue x=\blue 0 განტოლებაში და ვიპოვოთ yy:
30+2y=52y=5y=52\begin{aligned}3\cdot\blue{0}+2y&=5\\ 2y&=5\\ y&=\dfrac{5}{2}\end{aligned}
ესე იგი, yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის (0,52)\left(0,\dfrac{5}{2}\right).
xx ღერძთან გადაკვეთის წერტილის საპოვნელად, ჩავსვათ y=0\pink y=\pink 0 განტოლებაში და ვიპოვოთ xx:
3x+20=53x=5x=53\begin{aligned}3x+2\cdot\pink{0}&=5\\ 3x&=5\\ x&=\dfrac{5}{3}\end{aligned}
ესე იგი, xx ღერძთან გადაკვეთა არის (53,0)\left(\dfrac{5}{3},0\right).
გინდათ, მეტი ისწავლოთ განტოლების მიხედვით გადაკვეთის წერტილების პოვნის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.
იტვირთება