ძირითადი მასალა

წრფის გადაკვეთის წერტილები (x და y ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები)

x ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე x ღერძს კვეთს და y ღერძთან გადაკვეთის წერტილი არის ის წერტილი, სადაც წრფე y ღერძს კვეთს. გადაკვეთის წერტილები გვეხმარება წრფივი განტოლებების გრაფიკის აგებაში.
დავალაგოთ: