ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ დახრილობა-კვეთის ფორმა და გავიგოთ, როგორ გამოვიყენოთ ის ამოცანების ამოსახსნელად.