მიმოვიხილოთ დახრილობა-კვეთის ფორმა და გავიგოთ, როგორ გამოვიყენოთ ის ამოცანების ამოსახსნელად.

რა არის დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა?

დახრილობა-კვეთა არის ორცვლადიანი წრფივი განტოლების სპეციფიკური სახე:
y=mx+by=\maroonC mx+\greenD b
როცა განტოლება ამ ფორმაში გვაქვს, m\maroonC m გვაჩვენებს წრფის დახრილობას და b\greenD b კი yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილს.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ დახრილობა-კვეთის ფორმის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

დახრილობა კვეთის განტოლების პოვნა თვისებებისა და გრაფიკის მიხედვით

მაგალითი 1: განტოლება დახრილობისა და გადაკვეთის წერტილის მიხედვით

ვთქვათ, იმ წრფის განტოლების პოვნა გვინდა, რომელის დახრილობაა 1\maroonC{-1} და yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილია (0,5)(0,\greenD5). ჩვენ მარტივად ჩავსვამთ m=1\maroonC{m=-1}-სა და b=5\greenD{b=5}-ს დახრილობა-კვეთის ფორმაში!
y=1x+5y=\maroonC{-1}x\greenD{+5}

მაგალითი 2: განტოლება ორი წერტილის მიხედვით

ვთქვათ, იმ წრფის პოვნა გვინდა, რომელიც (0,4)(0,-4) და (3,1)(3,-1) წერტილებზე გადის. პირველ რიგში, შევამჩნევთ, რომ (0,4)(0,\greenD{-4}) არის yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი. შემდეგ ორი წერტილის საშუალებით ვიპოვით დახრილობას:
ახლა შეგვიძლია, განტოლება ჩავწეროთ დახრილობა-კვეთის ფორმაში:
y=1x4y=\maroonC{1}x\greenD{-4}
გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშოები:

თვისებებისა და გრაფიკის პოვნა დახრილობა-კვეთის განტოლების მიხედვით

როცა გვაქვს წრფივი განტოლება დახრილობა-კვეთის ფორმაში, სწრაფად შეგვიძლია, ვიპოვოთ დახრილობა და შესაბამისი წრფის yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილი. ეს, ასევე, საშუალებას გვაძლევს, ავაგოთ მისი გრაფიკი.
მაგალითად, განვიხილოთ განტოლება y=2x+3y=\maroonC2x\greenD{+3}. მაშინვე შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ შესაბამისი წრფის დახრილობაა 2\maroonC2 და წრფის yy ღერძთან გადაკვეთის წერტილია (0,3)(0,\greenD{3}). ახლა შეგვიძლია, ავაგოთ წრფის გრაფიკი:
გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშოები:
იტვირთება