ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ წრფივი სტანდარტული ფორმა და გავიგოთ, როგორ გამოვიყენოთ ის ამოცანების ამოსახსნელად.
დავალაგოთ: