ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ წერტილ-დახრილობის ფორმა და გავიგოთ, როგორ გამოვიყენოთ ის ამოცანების ამოსახსნელად.