მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:01

ამოცანა განტოლებათა სისტემაზე: უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი