ძირითადი მასალა
ჩასმის მეთოდი განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხია. ეს პარაგრაფი მიმოიხილავს ამ მეთოდს რამდენიმე მაგალითით და სავარჯიშო ამოცანებით, რომლებიც თავად შეგიძლიათ სცადოთ.