მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:10

განტოლებათა სისტემების ამონახსნები: დამოკიდებულები დამოუკიდებლების წინააღმდეგ