იტვირთება

განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე: ხილის ფასი (2-დან 1)