იტვირთება

განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულად