მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:01

განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულად