ძირითადი მასალა
როგორც წესი, განტოლებათა სისტემას ერთი ამონახსნი აქვს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამონახსნი არ ჰქონდეს (პარალელური წრფეები) ან უსასრულო რაოდენობის ამონახსნი ჰქონდეს (ერთი და იგივე წრფე). ეს პარაგრაფი სამივე შემთხვევას განიხილავს.

განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე

დავალაგოთ: