ძირითადი მასალა
გაერკვიეთ არითმეტიკული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და რეკურსიული ფორმულების საწყისებში.
დავალაგოთ: