ძირითადი მასალა
გაერკვიეთ არითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრისა და რეკურსიული ფორმულების საწყისებში.