ძირითადი მასალა
გაერკვიეთ ზოგადად მიმდევრობებში და ისწავლეთ, რა არის არითმეტიკული მიმდევრობა.