ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ გეომეტრიული პროგრესია და ამოვხსნათ სხვადასხვა ამოცანა მათ შესახებ.
დავალაგოთ: