ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:26

დამუშავებული მაგალითი: რაციონალური და ირაციონალური გამოსახულებები (უცნობები)

რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების ჯამები და ნამრავლები