მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:24

მტკიცება: რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების ჯამი ირაციონალური რიცხვია